اسکیپ روم پادزهر

اتاق فرار پادزهر

درجه سختی
هیجان

بیماری خطرناکی دنیا را فرا گرفته است.

شما عضو یک گروه کاراگاهی هستید که تلاش می کند بشر رانجات دهد.

یک دانشمند نابغه به نام دکتر برایانیک ، پادزهر این بیماری را پیدا کرده است.

پادزهر را پیدا کنید و قبل از آنکه به دست قاتلین او دستگیر شوید انسانها را نجات دهید.

دکتر برایانیک قبل از اینکه پادزهر رو به دست انسانها برساند به قتل رسیده.

LOST