نوشته‌ها

اسکیپ روم دور دنیا در شصت دقیقه

Around the world in 60 minutes
درجه سختی : 70% | هیجان : 60%

اسکیپ روم گمشدگان

LOST
درجه سختی : 95% | هیجان : 75%

اسکیپ روم قطار سریع السیر شرق

Orient Express
درجه سختی : 90% | هیجان : 40%

اسکیپ روم پادزهر

ANTIDOTE
درجه سختی :75% | هیجان :40%

اسکیپ روم مالیخولیا

ILLUSION
درجه سختی : 95% | هیجان : 70%

اسکیپ روم موزه

MUSEUM
درجه سختی : 80% | هیجان : 60%

اسکیپ روم جنون زندان

Prison Madness
سختی: ۹۰% | ترس : ۹۰% | هیجان : ۸۵%