اسکیپ روم مالیخولیا

اتاق فرار مالیخولیا

درجه سختی
هیجان

در این اتاق شما در ذهن خودگیر افتاده اید ، در دام رویاهایتان غوطه ورید .

خود را در هاله ای از واقعیت و خیال می بینید .هیچ چیز برایتان شفاف نیست . ابعاد برایتان نامفهوم اند

باید تعادل خود را به دست بیاورید . .مامورانی که دستگیرتان کرده اند ، در ملاقاتی شرکت کرده اند که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد .

در محاصره ی رویاهای‌تان، هیچ چیز برای شما شفاف نیست. تنها راه؛ فرار از زندان توهم خودتان است


آنها به منظور کنترل ذهن تان با تزریق ماده ی توهم زا شما را تحت نظر دارند .

LOST

اسکیپ روم موزه

اتاق فرار موزه

درجه سختی
هیجان

شما در یکی از باستانی ترین و باشکوه ترین موزه های دنیا قرار دارید. شایعه شده است که در بخش فرهنگ یونان باستان الماسی اسطوره ای قرار دارد که اسکندر آن را به هلن داده است .

سیستم ایمنی موزه امروز به علت تعمیرات کار نمیکند، ۶۰دقیقه وقت دارید تا ثروتمند ترین فرد دنیا شوید .

در باستانی ترین و با شکوه ترین موزه دنیا، شایعه اهدا الماسی اسطوره‌ای است، که اسکندر آن را به هلن داده است.

در باستانی ترین و با شکوه ترین موزه دنیا، شایعه اهدا الماسی اسطوره ای است، که اسکندر آن را به هلن داده است.
برای پولدارترین فرد شدن ، فقط شصت دقیقه فرصت دارید

LOST

اسکیپ روم جنون زندان

اتاق فرار جنون زندان

درجه سختی
ترس
هیجان

در این اتاق یک قاتل بد گمان شما را گروگان گرفته است و شما را در زیرزمین خانه اش زندانی کرده؛ جایی که آن را به یک سلول زندان تبدیل کرده است.

این قاتل جانی از اینکه قربانیانش را قبل از کشتن در این سلول زندانی کند لذت میبرد .

زمانی که قاتل به خواب عمیق فرو میرود!

زمان متوقف میشود و شما 60 دقیقه زمان دارید تا قبل از آنکه ساعت کوکی اش شروع به زنگ زدن کند، فرار کنید.

شصت دقیقه فرصت فرار از زندان قاتلی که قربانیانش را قبل از قتل زندانی میکند

LOST

اسکیپ روم هفت

اتاق فرار هفت

درجه سختی
ترس
هیجان

طبق سنت ….

تنها اگر تسلیم هفت گناه کشنده نشوید ، تطهیر روح شما حاصل میشود

در اتاق فرار “هفت” با ضعف ها و رنج هایتان رو برو هستید
خشم، شهوت، تنبلی، حسادت، حرص، شکم پرستی و غرور

آیا میتوانید در۶۰ دقیقه مقابل این هفت پلیدی کشنده مقاومت کنید تا به رهایی برسید ؟

به خاطر داشته باشید؛ تقاص گیرنده عدالت الهی، در کمین است!

LOST