اسکیپ روم مالیخولیا

اتاق فرار مالیخولیا

درجه سختی
هیجان

در این اتاق شما در ذهن خودگیر افتاده اید ، در دام رویاهایتان غوطه ورید .

خود را در هاله ای از واقعیت و خیال می بینید .هیچ چیز برایتان شفاف نیست . ابعاد برایتان نامفهوم اند

باید تعادل خود را به دست بیاورید . .مامورانی که دستگیرتان کرده اند ، در ملاقاتی شرکت کرده اند که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد .

در محاصره ی رویاهای‌تان، هیچ چیز برای شما شفاف نیست. تنها راه؛ فرار از زندان توهم خودتان است


آنها به منظور کنترل ذهن تان با تزریق ماده ی توهم زا شما را تحت نظر دارند .

LOST