اسکیپ روم دور دنیا در شصت دقیقه

Around the world in 60 minutes
درجه سختی : 70% | هیجان : 60%