نجات جنرال

  • Difficulty level

در دفتر ژنرال جان مکنزی  بزرگ هستید .کسی که طرفدار ژنرال های جنگ جهانی دوم است. در این  اتاق، اسناد فوق سری جنایات جنگ جهانی دوم پنهان شده است .

یکی از افرادی که نامش در این اسناد می باشد ، بمبی را در دفتر وی جا گذاری کرده است تا این اسناد را نابود کند

۶۰دقیقه زمان دارید تا بمب را خنثی کنید و اسناد را باز یابید

دفتر ژنرال جان مکنزی
اسناد فوق سری جنایات جنگ جهانی دوم پنهان شده است

بمب را خنثی کنید
و اسناد را بیابید

Arrow
Arrow
Shadow
Slider

در مرکز بازی های فکری تهران میتوانید به راحتی با رزرو آنلاین لحظات شادی را در کنار خانواده و بستگان و دوستانتان داشته باشید