سلام

قوانین اتاق فرار

مثل همه بازی ها ، در این بازی هم قوانینی حاکم است
اين يک بازی گروهی است و شما در يک تيم هستيد، پس بايد باهم در ارتباط باشيد و همچنين با هم همکاری کنيد.

مشاهده گرباشید.این يکی از اصلی ترين قاعده ها است .همه جا را جست و جو کنيد حتی مکان هايی که خالی و بی معنی جلوه می کنند.
با در اختيار داشتن تنها ۶۰ دقيقه بايد هوشمندانه وقت تان را برنامه ریزی کنيد و زمان تان را در پی يافتن موارد بی اهميت هدر ندهید.

خيال پردازی کليد راه گشای شماست. در اين اتاق ها هيچ چيزی بر حسب اتفاق قرار نگرفته است .سعی کنيد سرنخ ها را با هم ترکيب کنيد و با خيال پردازی کشف کنيد که چطور می توانيد از آنها به سود خود استفاده کنيد.
سنا ريو همان چيزی است که ما آن را داستان خطی می ناميم .يک سرنخ شما را يک گام به جلو می برد.
در هيچ شرايطی نترسيد! اما اگر ترس به سراغتان آمد ؛ در هر اتاق يک کليد وحشت وجود دارد .اگر اين کليد فشرده شود بازی متوقف ميشود و بلافاصله قادريد اتاق را ترک کنيد.

در تمام مدت زمان بازی ، يک دوست بيرون اتاق داريد، اين دوست استاد بازی است. هر زمانی که سوالی از او بپرسيد کمکتان ميکند. بايد از پند ها و اشاراتی که اين دوست در اختيارتان ميگذارد با ذکاوت تمام استفاده کنيد. تا حضور او معنا پیدا کند.

بازی يعنی سرگرمی ! پس فقط با دوستانتان لذت ببريد و همه چيز های ديگر را فراموش کنيد.

هر کدام از اعضای گروه توانايی های خاص خود را دارند. اجازه دهيد هر کس همان کاری را انجام دهد که در آن توانايی دارد.

از همه ی بخش های مغزتان استفاده کنيد . ظریف وکاردان باشید و با هم فکر کنید.راه حل در پيش چشمان شماست.